Wiercenia geotechniczne to jeden z kluczowych elementów naszych badań terenowych. Celem wykonania odwiertu jest weryfikacja składu gleby, zbadanie jej struktury oraz ustalenie poziomu wód gruntowych. Znając te parametry dzięki wierceniom geotechnicznym można określić, czy planowana inwestycja może być w bezpieczny sposób zrealizowana w danym terenie lub jakie parametry hydroizolacyjne powinna ona posiadać.
Odwierty wykonywane przez nas są każdorazowo dostosowane do realizowanej na gruncie inwestycji. Głębokość odwiertu w przypadku budowy domu jednorodzinnego, w zależności od tego czy ma być podpiwniczony czy też nie, wahają się w zakresie od 2 do 6 m. Liczba odwiertów jest przez nas indywidualnie dobierana z wykorzystaniem pełnego spektrum wiedzy geologicznej, którą posiadają nasi specjaliści.

BADANIA TERENOWE OBEJMUJĄ DODATKOWO:

  • Pomiary zwierciadeł wody gruntowej
  • Pobór próbek gruntu do analizy laboratoryjnej
  • Sondowanie dynamiczne i statyczne

Przygotowanie dokumentacji i opinii geotechnicznych to finalny element prac terenowych i laboratoryjnych.

Zbadanie warunków gruntowo-wodnych jest niezbędne dla zdobycia pozwolenia na budowę. Projekt budowlany dotyczący każdego rodzaju zabudowania powinien zawierać w swej treści informacje na temat geotechnicznych warunków budowy. Istnieją rodzaje inwestycji, które potrzebują przeprowadzenia dodatkowych badań geotechnicznych. Jest to podyktowane charakterystyką gruntu lub wynikiem pierwszych badań geotechnicznych.

Obowiązek przeprowadzenia określonego rodzaju dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej, jest uzależniony od ustalonej kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego oraz warunków podłoża. Ustaleń tych, dokonuje się właśnie w opinii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. dotyczącym ustalenia geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, opinia geotechniczna jest niezbędna w przypadku wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od ich kategorii.