Badania gruntów

Badania laboratoryjne oraz terenowe.

Rozpoznania podłoża gruntowego pod inwestycje.

Rozwinięcie:

Badania gruntów:

 • Badania przydatności gruntów dla budownictwa drogowego i inżynieryjnego
 • Badania przydatności gruntów do budowy obiektów sportowych
 • Badania odbiorowe budowli ziemnych – badania zgęszczenia, nośności
 • Odwierty w gruntach:

– Rozpoznanie podłoża gruntowego z określeniem parametrów geotechnicznych – opinia geologiczna
– Określenie poziomu wód gruntowych

Badania kruszyw

Badania przydatności kruszyw w budownictwie

Rozwinięcie:

Badania kruszyw

 • Badania typu kruszyw

– Do betonów
– Do mieszanek niezwiązanych
– Do mieszanek związanych hydraulicznie
– Do mieszanek mineralno-asfaltowych
– Do zastosowań hydrotechnicznych
– inne

 • Badania mieszanek niezwiązanych
 • Badania kontrolne kruszyw – wyrobów, w ramach ZKP kopalni kruszyw
 • Badania kontrolne kruszyw w ramach ZKP węzłów betoniarskich, wytwórni mas asfaltowych, produkcji prefabrykatów

Badania podbudowy

Badania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Rozwinięcie:

 • Badania nośności i zagęszczenia płytą statyczną VSS oraz płytą dynamiczną poszczególnych warstw konstrukcyjnych
 • Badania zgęszczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych
 • Projektowanie recept dla gruntocementów oraz mieszanek związanych

Badania betonów oraz zapraw cementowych

Badania betonów i zapraw

Rozwinięcie:

 • Badania wytrzymałości betonów na ściskanie (prasa wytrzymałościowa do 4000 KN)
 • Badania betonów na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Badania betonów na zginanie
 • Badania nasiąkliwości
 • Badania wodoszczelności oraz głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
 • Badania mrozoodporności
 • Wykonywanie odwiertów w stwardniałym betonie
 • Badania wytrzymałości betonów na ściskanie metodą nieniszczącą (młotek Schmidta)
 • Badania mieszanki betonowej:

– Badanie konsystencji S1,S2,S3,S4,S5
– Badanie zawartości powietrza
– Pobór i formowanie próbek

 • Badania cementów
 • Projektowanie recept, pomoc technologiczna
 • Bieżąca kontrola w ramach zakładowej kontroli produkcji

Badania mieszanek związanych hydraulicznie

Badania mieszanek związanych

Rozwinięcie:

 • Badania wytrzymałości na ściskanie
 • Badania mrozoodporności
 • Pobór i formowanie próbek
 • Badania natychmiastowego wskaźnika nośności
 • Projektowanie recept, pomoc technologiczna

Badania prefabrykatów

Badania prefabrykatów

Rozwinięcie:

 • Badania typu
 • Badanie wytrzymałości na rozłupywanie kostki brukowej
 • Badanie wytrzymałości na zginanie krawężników oraz płyt chodnikowych
 • Badania wytrzymałości na ściskanie bloczków betonowych
 • Badania nasiąkliwości
 • Badania bieżące w ramach zakładowej kontroli produkcji
 • Projektowanie składów mieszanek betonowych oraz pomoc technologiczna

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz MCE

Badania mma oraz MCE

Rozwinięcie:

 • Badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Badania podstawowe mieszanek mma

– Oznaczenie składu ziarnowego mm
– Oznaczenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego
– Badanie gęstości
– Badanie gęstości objętościowej
– Obliczenia cech objętościowych mm oraz mma

 • Badania odporności na deformacje trwale – koleinowanie
 • Badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie
 • Badania wytrzymałości na działanie wody i mrozu
 • Badanie stabilności i odkształcenia – badanie Marshalla
 • Badania w ramach kontroli wbudowania mma

– Wykonywanie odwiertów z warstw mma
– Zagęszczenie wbudowanej mma
– Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie
– Oznaczenie grubości warstwy

 • Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz pomoc technologiczna
 • Badania bieżące w ramach zakładowej kontroli produkcji